Sunday 25 September 2016

Related Articles

No related articles found


World Championship Mahjong 2007 Team Results

CHENGDU - The final classification for teams of the World MahjongChampionship 2007.

 

RANK. Team Scores of the Team
CP TP
1 China Shanxi Jiexiu 3335 94
2 China Shanghai Zhangjiang 2517 83
3 Japan Mahjong Sport Association Osaka 1762 80
4 Japan Mahjong Sport Association Tokyo 2376 79
5 China Orient Qinghua Beida 2371 79
6 China Orient Shuimu Weiming 1890 77.5
7 China Pin Jing Hu Huiguan 1825 75.5
8 China Guizhou Qiannan 1725 74
9 Mahjong Museum 572 65
10 China Shanxi 471 64
11 Rotterdam 125 63
12 Japan Mahjong Union?? 730 62.5
13 China Xinjiang 800 59
14 Japan Mahjong Union?? -202 59
15 The Holy All I Ance 524 58
16 China Liaoyang 533 57
17 France Rouge 503 56
18 Danish Red Dragons 315 56
19 Japan Mahjong League?A -317 56
20 China Jinqian Liandui 197 51.5
21 France Bleu -398 51.5
22 Japan Mahjong Union  C -667 51
23 Austria -157 50
24 Danish White Dragons -697 50
25 Japan Mahjong Union?B -739 50
26 D4 -521 49.5
27 Japan Mahjong Union?D -1477 47.5
28 Japan Mahjong Association -1035 46
29 Mahjong friends -1038 46
30 Andy Dragons -1578 45
31 Golden Dragon -1501 42
32 Rhododendron -1719 36
33 Jade -1398 34
34 China Jingjinlu Liandui -1994 30
35 China Haci Hongpu -3361 20.5
36 Mahjong Players Association of America -3560 17

Mahjong News | Copyright © 1997-2015 | About Us | Sitemap | Contact