Saturday 01 October 2016

Niccolo Poulsen wins Aarhus Open

NiccoloWebAARHUS - Niccolo Poulsen has won the Aarhus Open MCR Tournament (MERS 1). Runner up was Sune Korreman, third place was for Shi Hua Chen Kold. 16 players participated, all from Denmark.

 Complete results of the Aarhus Open MCR 2012

Rank. First N. Last N. Nat. TP MP
1 Niccolo POULSEN   DEN 19 189
2 Sune KORREMAN   DEN 18 480
3 Shi Hua CHEN KOLD   DEN 18 323
4 Morten ANDERSEN   DEN 17 765
5 Martin FAARTOFT   DEN 17 658
6 Tina CHRISTENSEN   DEN 15 202
7 Anders LABICH   DEN 13 248
8 Isabel BAHIANO STEENHOLM   DEN 13 18
9 Lars THERKELSEN   DEN 12 -250
10 Kim IVERSEN   DEN 11 38
11 Frank ROSTVED   DEN 10 -180
12 Henrik KROGH NIELSEN   DEN 10 -281
13 Freddy CHRISTIANSEN   DEN 9 -147
14 Jesper WILLEMOES HANSEN   DEN 9 -275
15 Torben DALUM   DEN 5 -723
16 Li Yan NIELSEN   DEN 0 -1075

Mahjong News | Copyright © 1997-2015 | About Us | Sitemap | Contact